FEMEN ve sextremist kadınları ile ilgili tez!

FEMEN KADINLARI
FEMEN YAZILARI
FEMEN KADINLARI (FEMEN Girls)
Yana Zhdanova (Jana Ždanova) FEMEN SEXTREMİST
FEMEN VE LGBTİ İLE İLGİLİ TEZLER
PINAR KOVACI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Pınar Kovacı’nın “FEMEN ve LGBTİ Gruplarının Televizyon Haberlerinde Temsili” konusunda ki yüksek lisans tezinin sonuç kısmından bir bölümden alıntı yapılmış olup tezin tamamına alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

“Bu çalışmada egemen ideoloji ve medya tarafından ötekileştirilen gruplardan olan FEMEN ile LGBTİ gruplarının televizyon haberlerindeki temsilleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu bağlamda söz konusu grupların temsil edilip edilmediği, ne oranda ve ne şekilde temsil edildikleri araştırılmıştır. Bunun içinde 2010-2015 yıllar arasındaki FEMEN ve LGBTİ gruplarına dair televizyon haberleri incelenmiştir. Uygulama alanı olarak da açık yayın yapan tüm ulusal kanallar tercih edilmiştir. İçerik analizi yöntemi kullanılan çalışmada; 6 yılda toplam 311 haber yapıldığı tespit edilmiştir.
Toplam 32 kanalın haber yaptığı ortaya çıkan çalışmada; TRT 1, STV, Bugün Tv, Euronews Türkçe, Kanal A, Bengü Türk ve Halk Tv gibi kanallarda hiç habere rastlanmaması da ortaya çıkan bir diğer sonuçtur. 311 haberin 208’i FEMEN’e ve 103’ü LGBTİ’ye aittir. Bu sonuç da LGBTİ’nin daha sınırlı bir temsilinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekmektedir ki FEMEN haberlerinin daha fazla çıkmasında, FEMEN’in 2012 yılında Türkiye’de yaptığı eylem göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir etkiye sahiptir.
Kullanılan tarz ve üslup ele alındığında en çok bilgilendirici seçeneği öne çıksa da onu eleştirel, yargılayıcı-suçlayıcı, dışlayıcı ve alaycı seçeneklerinin takip etmesi, söz konusu gruplara karşı olan tavrı ortaya koymaktadır. Kullanılan sıfatlarda en fazla olumsuzların tercih edilmesi ve gruplara yönelik tutumda en fazla olumsuz seçeneğinin işaretlenmesi de bu tavrı destekler niteliktedir.

Söz konusu gruplar ile ilgili genel tabloda FEMEN’e karşı olan tutumun LGBTİ’ye karşı olan tutumdan daha olumsuz olduğu; yani FEMEN’in LGBTİ’ye oranla daha olumsuz bir temsilinin olduğunu söylemek mümkündür. Kullanılan sıfatlarda FEMEN için olumsuzlar öne çıkarken; LGBTİ için yansızlar öne çıkmaktadır. Aynı şekilde kullanılan yüklemlerde FEMEN için yine olumsuzlar daha fazla iken LGBTİ için olumlular daha fazladır. Bu gruplara yönelik tutumda da yine FEMEN için olumsuzlar daha fazla iken; LGBTİ için yansızların daha fazla olduğu görülmektedir.
Bu durumda ele alınan süre ve kanalların çokluğu göz önüne alındığında söz konusu grupların çok sınırlı bir şekilde temsil edildiği veya bazı kanallar tarafından tamamen göz ardı edildiği ve hiçbir şekilde yer verilmediği söylenebilir. Bu grupları yok saymak, onları olumsuz temsil etmek kadar ideolojiktir ve medya sahiplerinin bilinçli bir yok sayma politikası söz konusudur. Gruplara yer veren kanallara bakıldığında FEMEN’e karşı LGBTİ’ye olduğundan daha olumsuz bir tutum olduğu görülmektedir. Bu sonuç egemen ideolojinin feministleri, queer bireylerden daha tehlikeli gördüğüne işaret etmektedir. LGBTİ’ye karşı genel tutum olumlu ve yansız olsa da incelenen kanallar değerlendirildiğinde bu grup için de olumsuz ifadelerin olduğu saptanmıştır. Bazı kanallar tarafından sapkın, anormal ve günahkar ilan edilen LGBTİ’nin toplum tarafından dışlanmasına neden olacak söylemler kullanılmaktadır. FEMEN için ise yaptığı eylemlere hiç bir zaman odaklanmayan sadece üstsüz eylemlerini ve çıplaklığını konuşan, toplumu da bu açıdan yönlendiren bir temsiliyet söz konusudur.

LGBTİ bireylerin temsillinde ise gey ve lezbiyenliğe dair birbirinden tamamen
farklı temsiliyetler bulunmaktadır. Geyler genellikle komedi unsuru ile sunulurken lezbiyenler tehlike ve cinayetle ile birlikte sunulmaktadır. Çünkü geylerin sadece var olan “erkeklik” algısına zarar verdiği düşünülmekte ve bu zararın dışında ataerkil ideoloji için bir tehlike teşkil etmemektedir. Ancak lezbiyenler “erkeksi” bakış açılı ve erkeğe ait vahşi tarafı içerisinde barındıran kadını simgelediğinden egemen ideoloji için bir tehdit oluşturmaktadır. Lezbiyenlere yönelik bakış açısı ele alındığında feministlere yönelik kullanılan dilin nedeni ortaya çıkmaktadır.

Feministler egemen ideoloji için lezbiyenler kadar tehlikelidir. Feminizmin mücadele alanı ataerkil ideolojiyi yıkmaktır. Bu durum da egemen ideoloji için büyük bir tehlike unsurudur ve FEMEN’e karşı olan temsiliyetin, çıplaklığın öne çıkarılarak eylem nedenlerinin üzerinde durulmaması ve önemsizleştirilmesinin nedenini açıklar niteliktedir.”

TEZİN TAMAMI

Reklamlar